ŞCOALA GIMNAZIALA TARLUNGENI

COMUNA TARLUNGENI

JUDEŢUL BRASOV

 

                      ANUL ŞCOLAR 2014 -2015 

 

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII  

 1. I.                  CADRUL LEGAL : 
 • Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii , art. 11 şi 12;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat O.MEdC. nr. 4925/2005;
 • Strategia descentralizării învăţământului preuniversitar aprobată prin Memorandum în Şedinţa de Guvern din 20 decembrie 2005.

ROLUL COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII :

 • Realizează evaluarea internă a şcolii, pe baza standardelor de funcţionare şi a celor de calitate;
 • Propune o strategie de îmbunătăţire a calităţii în unitatea de învăţământ;
 • Implementează sistemul de management al calităţii.
 • În regulamentul de funcţionare, discutat şi aprobat în consiliul de administraţie sunt prevăzute : durata mandatului comisiei, atribuţiile fiecărui membru al comisiei, condiţiile de încetare a calităţii de membru.

IV. SISTEMUL DE EVALUARE A CALITĂŢII URMĂREŞTE :  

 • Îmbunătăţirea calităţii întregii activităţi din şcoală;
 • Asigurarea informării şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes (elevi, părinţi, corp profesoral, comunitate locală);
 • Revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul unităţii şcolare.

V. PROCESELE PRIN CARE SE ASIGURĂ CALITATEA SUNT: 

 • Planificarea şi realizarea activităţilor de învăţare (curriculare şi extracuriculare);
 • Asigurarea resurselor pentru activităţile de învăţare planificate şi prin organizarea situaţiilor de învăţare;
 • Activitatea cadrelor didactice în clasă, în şcoală şi în comunitate;
 • Obţinerea şi evaluarea rezultatelor învăţării;
 • Managementul strategic şi operaţional al unităţii şcolare;
 • Asigurarea comunicării cu actorii educaţionali esenţiali (elevi şi părinţi) şi cu întreaga comunitate precum şi asigurarea participării comunităţii la viaţa şcolară şi a şcolii la viaţa comunităţii;
 • Evaluarea complexă a întregii „vieţi şcolare”.

VI. ATRIBUŢIILE COMISIEI PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII : 

 • Coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de autoevaluare (evaluare internă) instituţională şi privind calitatea educaţiei, aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de lege;
 • Elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia respectivă; raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare;
 • Formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.

VII. AUTOEVALUAREA :

Selectarea domeniului /temei /temelor (în cazul în care evaluarea nu vizează toate domeniile prevăzute de lege);

 • Diagnoza nivelului de realizare;
 • Judecarea nivelului realizare;
 • Identificarea slăbiciunilor şi a ţintelor pentru intervenţiile de remediere /dezvoltare;
 • Crearea unui grup de lucru;
 • Modificarea /optimizarea proiectului de dezvoltare instituţională şi a planurilor operaţionale asociate;
 • Desfăşurarea activităţilor de dezvoltare /optimizare /remediere;
 • Reaplicarea instrumentului de evaluare.

VIII. TIPURILE DE INSTRUMENTE :

   • Fişe şi alte instrumente de evaluare;
 •  Declaraţii de intenţie ale comisiilor de specialitate din şcoală din şcoală;
 • Chestionare ;
 • Ghiduri pentru interviuri ;
 • Ghiduri de observaţie ;
 • Tipuri de proiecte ;
 • Rapoarte scrise;
 • Diferite fişe de apreciere ;
 • Plan operaţional ;
 • Fişe de analiză a documentelor şcolii;
 • Obiecte concrete: rezultate „materiale” ale proiectului;
 • Documente de politică educaţională elaborate la nivel naţional, regional şi locale;
 • Standarde, metodologii, ghiduri bune practici, alte instrumente privind evaluarea instituţională şi asigurarea calităţii, elaborate la nivel naţional, regional sau local.