Director: Prof. Mihaela Kerekes
Director Adjunct: Prof . Butcaru Felix Romeo
Director Adjunct: Prof . Fejer Aniko Maria

 

AN SCOLAR 2014/2015

 

Motto:

 

„Pentru fiecare om viaţa sa este o şcoală de la leagăn până la mormânt, tot ce suntem, ce facem, ce gândim, vorbim, auzim, dobândim, posedăm, nu este altceva decât o anumită scară pe care urcăm din ce în ce mai mult, spre a ajunge cât mai sus, fără însă a putea atinge vreodată suprama treaptă. „

 

(Comenius)
 

ARGUMENT

Odată cu  intrarea României în Uniunea Europeană, statutul ţării s-a schimbat fundamental în toate domeniile de activitate.

Noul statut de ţară comunitară presupune, printre altele, şi un sistem de învăţământ compatibil cu sistemele de învăţământ din ţările membre ale Uniunii Europene.

În vederea realizării acestui deziderat, guvernul României depune un efort deosebit pentru realizarea unor politici educaţionale care să răspundă pe deplin acestor noi cerinţe.

În acest context, iată câteva din priorităţile politicii educaţionale ce urmează a fi implementate în sistemul de învăţământ preuniversitar:

 

 1. Descentralizarea sistemului de învăţământ:

ü  eficientizarea activităţii şi creşterea performanţelor instituţiilor educaţionale;

ü  democratizarea sistemului educaţional ;

ü  asigurarea transparenţei actului managerial;

ü  asigurarea accesului şi echităţii în educaţie;

ü  stimularea inovaţiei, a responsabilităţii profesionale şi a răspunderii publice.

 

 1. Asigurarea calităţii în activitatea de educaţie, ceea ce presupune:

ü  Proiectarea, organizarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţăturii conform curriculumului educaţional;

ü  monitorizarea continuă a progresului în parcursul educaţional cu accent

pe adaosurile progresive ale învăţării;

ü  evaluarea internă a rezultatelor;

ü  evaluarea externă a rezultatelor.

 

 1. 3.                          Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice:

ü  formarea directorilor şi a cadrelor didactice pe probleme de evaluare şi asigurarea calităţii;

ü  perfecţionarea cadrelor didactice prin grade didactice şi masterate;

ü  alte programe ale ISJ şi CCD pentru toate cadrele didactice.

 

 

 1. 1.     BAZA  CONCEPTUALĂ.

 

     Acest Plan Managerial este conceput în conformitate cu următoarele acte normative:

 • Ø Legea Învăţământului nr. 1/ 2011, revăzută şi republicată
 • Ø Legea nr. 1/ 2011, privind Statutul Personalului Didactic.
 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a unitaţilor de învăţmânt preuniversitar
 • Ø Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.N.
 • Ø Programul de Guvernare , capitolul Educaţie
 • Ø Raportul privind starea învăţământului în anul şcolar 2013/2014

 

 

2.  VIZIUNEA.

 

Conducerea Şcolii Gimnaziale Tarlungeni urmăreşte crearea unui climat de muncă stimulativ pentru cadrele didactice prin aplicarea corectă a politicilor educaţionale elaborate de M.E.N, încurajând iniţiativa personală şi creeand condiţii  în dezvoltării individuale a fiecărui cadru didactic. Promovăm  un învăţământ în care toţi elevii indiferent de etnii diferite – români, maghiari, rromi – să aibă sanse egale de progres şi formare   pentru a deveni  cetăţeni activi şi productivi, apţi să se integreze cu succes în viaţa comunităţii şi pe piaţa forţei de muncă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. MISIUNEA.

 

Şcoala noastră, împreună cu toţi factorii educaţionali, asigură tuturor elevilor  proveniţi din mediu multicultural, şanse egale de studiu, protecţie socială, dezvoltare intelectuală şi a carierei într-o EUROPĂ UNITĂ, prin întărirea şi diversificarea laturii formative a procesului educaţional.

 

4. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN

 

Diagnoza mediului intern:

Puncte tari:

–         toate cadrele didactice sunt calificate, bine pregătite din punct de vedere ştiinţific, majoritatea cu experienţă profesională;

–         Din totalul de 51 , 25 sunt titulari ceea ce denotă o relativa stabilitate a corpului profesoral

–         interes crescut al cadrelor didactice pentru formare profesională; 97%  au participat la cursuri de formare de diferite tipuri, grade didactice, magistere sau formare în specialitate;

–         rezultate bune obţinute la Olimpiada şcolară de Lb. Maghiară, procent bun de promovare a tezelor unice-85%

–         laborator de informatică bine dotat, conectat la internet;

–         existenta unui Centru de Documentare si Informare la nivelul scolii doesebit de bine amenajat si utilat, cu activitati diverse destinate nu doar elevilor, ci si cadrelor didactice si membrilor comunitatii

–         colaborare bună a şcolii cu comunitatea locală şi consiliul local prin implicarea tot mai accentuată a acestora în viaţa şcolii;

–         derularea si finalizarea  unor proiecte privind dotarea şi reabilitarea şcolii

–         derularea unor proiecte internationale,nationale,regionale si locale:

proiectul „PHARE 2007 – Acces la educatie pentru grupuri dezavantajate „, in cadrul caruia scoala noastra a fost scoala pilot si a beneficiat de un Centru de Resurse pentru Educatie Incluziva si asigurarea sustenabilitatii prin activitati tip „gradinita estivala”, „scoala dupa scoala”-ciclul primar

proiectul ANR „Scoala-o sansa pentru fiecare”, cu activitati tip „educatie remediala”, „A doua sansa”

proiect Leonardo da Vinci 2010 – „Educatie incluziva pentru copii apartinand grupurilor dezavantajate si vulnerabile”

     -proiect CRCR „Oportunitati egale in educatie pentru o societate incluziva”

     -proiect “Fiecare copil in gradinita”, Asociatia Ovidiu Ro – scolarizarea tuturor copiilor de varsta prescolara

    – proiect “Oportunitate pentru viitor-A doua sansa in educatie pentru persoanele de etnie rroma din comuna Tarlungeni”

–         asigurarea unui climat de colaborare destins între toate cadrele didactice

 

Puncte slabe:

–         rată  ingrijoratoare a absenteismului şi abandonului şcolar (etnia rromă)

–         insuficienta utilizare de către unele cadre didactice a materialelor didactice achiziţionate/a laboratorului AEL

–         insuficienta manualelor şcolare

–         mediocritatea ridicată în rândul elevilor

–         lipsa unei sali de sport in apropiere/teren de sport amenajate

Diagnoza mediului extern:

Oportunităţi:

–         posibilitatea îmbunătăţirii  bazei materiale  prin programele existente la nivel local şi în derulare

–         continuarea proiectelor prin sustenabilitate pentru copii provenind din medii dezavantajate şi posibilitatea câştigării unor noi proiecte.

–         tendinţa de creştere  a numărului de copii

–         nu există tendinţa familiilor tinere de migrare în străinătate.

–         dotarea scolii cu microbuze scolare

Ameninţări:

–         abandonul şcolar al elevilor romi din cauza stării materiale,

–         atitudinea de dezinteres a unor părinţi faţă de actul educaţional,

–         subfinanţarea şcolii de la bugetul local,

–         sistemul legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv şi în continuă transformare,

–         slaba motivaţie  financiară a personalului din învăţământ

 

Analiza P.E.S.T.:

Politicul:

Politica educaţională din şcoala noastră vizează aspecte legate de ridicarea  calităţii procesului instructiv-educativ,colaborarea cu autorităţile locale şi comunitatea locală fiind benefică, asigurând o dezvoltare pozitivă a activităţii .

Consiliul local şi comunitatea locală este deschisă dialogului constructiv, având în derulare proiecte de reabilitare a şcolilor si gradinitelor comunei şi alte proiecte care aşteaptă finanţare.

Economicul:

Localitatea Tarlungeni este o localitate prosperă cu un nivel de trai destul de ridicat, majoritatea cetatenilor comunei dispunand de un loca de munca, excluzand aici persoanele de etnie rroma, care traiesc din ajutor social sau munci ocazionale/sezoniere.Mica producţie s-a dezvoltat simţitor în ultimii ani, în localitate luând fiinţă 3 ateliere mari de tâmplărie, 1 brutărie, un atelier auto modern, o fabrică de prefabricate de ultimă oră şi numeroase spaţii comerciale.

Socialul:

Nivelul de trai al locuitorilor comunei Tarlungeni este destul de ridicat, neînregistrându-se probleme sociale deosebite, cu excepţia populaţiei de etnie romă care are un nivel foarte ridicat de sărăcie, astfel 500 familii primesc ajutor social.

Tehnologicul:

Majoritatea familiilor  din comuna Tarlungeni beneficiază de televiziunea prin cablu, copiii putând urmări programe educaţionale.

Dotarea bună a laboratorului de informatică şi înfiinţarea acestuia în urmă cu 4 ani, precum şi conectarea la internet si crearea unui CDI face tradiţională această activitate în şcoala noastră, astfel toate clasele de la ciclul gimnazial au ca optional informatica.

Pe lângă laboratorul de informatică si CDI mai avem conectate la internet un calculator ce serveşte secretariatul-contabilitate, unul la direcţiune şi unul în sala profesorală.

 

 

5. NEVOI  IDENTIFICATE

 • Promovarea unei exigenţe sporite în actul managerial în cazul reticenţei faţă de nou şi schimbare.
 • Monitorizarea activităţii cadrelor didactice în vederea eliminării formalismului, a creşterii eficienţei actului de predare şi a utilizării resurselor.
 • Adaptarea ofertei  educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să  răspundă intereselor lor de formare pe termen scurt, mediu şi lung.
 • Promovarea de programe tip „Scoala parintilor” în colaborare cu autorităţile locale în scopul diminuării/eradicării absenteismului şi a abandonului şcolar în unităţile din zonele cu populaţie de etnie rromă.
 • Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare.
 • Analiza cauzelor, promovarea de măsuri cu privire la rezultatele slabe înregistrate de elevii noştrii  la testarea naţională, precum si la absenteism prelungit/abandon scolar.
 • Conştientizarea autorităţilor administrative locale cu privire la alocarea  resurselor financiare şi materiale necesare pentru realizarea de condiţii decente de desfăşurare a procesului didactic atât pentru elevi cât şi pentru cadrele didactice.
 • Respectarea de către autorităţile locale a legislaţiei privind decontarea navetei cadrelor didactice.
 • Organizarea transportului elevilor la scolile de pe raza comunei.

 

 

 

 1. OBIECTIVE STRATEGICE.
 • Realizarea Planului Managerial al Şcolii  în concordanţă cu strategia M.E.N.
 • Organizarea activităţii şcolare pentru începerea, desfăşurarea şi finalizarea anului şcolar 2014/2015 în cele mai bune condiţii.
 • Aplicarea legislaţiei în vigoare la nivelul unităţii de învăţământ.
 • Scolarizarea tuturor copiilor de pe raza comunei, cu accent pe cei de varsta prescolara.
 • Aplicarea corecta a curriculum-ului naţional şi monitorizarea atentă a curriculum-ului la decizia şcolii.
 • Încurajarea şi sprijinirea participării la programele de (auto)formare continuă.
 • Soluţionarea şi  eliminarea eventualelor conflicte,fenomene de violenta in scoala si in afara
 • Eliminarea absenteismului prelungit care duce spre abandon scolar
 • Dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea.
 • Crearea unui climat favorabil iniţiativei personale care să stimuleze competiţia, în sens pozitiv, în scopul obţinerii unor rezultate din ce în ce mai bune.
 • Monitorizarea activităţii procesului instructiv-educativ.
 • Implementarea sistemului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii învăţământului, recomandat de ARACIP, nu numai prin existenţa comisiilor în şcoli, ci prin existenţa unui progres real de calitate de la o perioadă la alta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN OPERAŢIONAL

An şcolar 2014/2015

Domenii funcţionale

Obiective specifice

Acţiuni Comparti-mentul responsabil

Resurse

Indicatori de performanţă

Materiale

Financiare Umane Timp
1 2 3 4 5 6 7 8
 1. 4.      Proiectare

ü  Analiza şi diagnoza activităţii educative

ü  Realizarea documentelor de planificare a activităţii manageriale şi a documentelor de planificare pe specialităţi

ü  Creşterea calităţii activităţii educative.

 

1.1. Realizarea analizei şi a diagnozei activităţii desfăşurate în anul şcolar 2013-2014 Directorul,di-rector adjunct şi consilierul educativ Rapoartele de analiză şi diagnoză pe sem I şi sem II director 14.10. 2014 Realizarea obiectivelor stabilite în planul managerial anterior.
1.2. Elaborarea planurilor manageriale  pentru anul şcolar 2014-2015 DirectorulConsiliul profesoralConsiliul de administratie Rapoartele de analiză pe anul şcolar 2013-2014  director 14.10.2014 Corelarea cu obiectivele strategice, cu criteriile de evaluare, cu nevoile specifice ale comunităţii locale
1.3.Întocmirea planificărilor anuale şi semestriale pe unităţi de învăţare la toate obiectele de învăţământ Comisiile metodice Programele şcolare Toate cadrele didactice 14.10.2014 Corelarea planificărilor cu programele şcolare
1.4. Elaborarea planului de dezvoltare a scolii si a planurilor operationale aferente Echipa de proiecte Rapoartele de analiza Echipa de proiecte 01.11.2014 Corelarea cu PDS anterior

 

  1.5 Întocmirea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2015/2016 Director si consiliu administratie Planul de scolarizare existent si datele de la grupele pregatitoare Director,di-rectori adj.Prof.coord.structura,secretar cfr.grafic 2014 Concordanţa cu nevoile de formare ale populaţiei şcolare.
1.6.Elaborarea C.D.Ş. pentru anul şcolar 2015/2016 Curriculum şi comisiile metodice Metodologiile în vigoare. Directori, cadre didactice. Martie 2015 Îmbunătăţirea ofertei educaţionale.
1.7 Elaborarea programu-lui de activităţi extra-curriculare. Consiliere Raportul consilierului educativ Consilierul educativ 14.10.2014 Dezvoltarea aptitudinilor.
  1.8. Elaborarea programelor de pregătire pentru concursurile şi olimpiadele şcolare. Curriculum Programele scolare Cadrele didactice 14.10.2014 Creşterea numărului de premii la nivel judetean
1.9. Elaborarea de proiecte privind diminuarea absenteismului şi a abandonului şcolar. Invatatori si diriginti Rapoartele de analiză si statisticile privind absenteismul si abandonul scolar Invatatorii si dirigintii de la sectia romana 01.112014 Diminuare/eradicare a fenomenelor.
1.10. Realizarea proiectului de buget pe anul 2015 Contabilitate,di-rector Legislatiebugetul anului 2015,rapoarte de analiza PDS Director, contabil 16.12.2014 Imbunatatirea starii materiala a unitatii
1.11. Conceperea proiectelor de identificare de noi resurse extrabugetare Echipa de proiecte Legislatia in vigoare Echipa de proiecte,di-rector , contabil Decembrie2014 Dezvoltarea bazei materiale a scolii
1.12. Intocmirea documentatiilor privind investitiile scolare si reparatiile Contabildirector Legislatia in vigoare Director contabil Oct.-dec.2014 Dezvoltarea bazei materiale a scolii
1.13. pregatirea proiectelor de colaborare la nivel international si de parteneriat la nivel local si national Echipa de proiecte Programe specifice Director , echipa de proiecte Conform graficelor Cresterea interesului pentru modernizarea demersului educativ

 

 

 1. 5.      Organizare

ü  Eficientizarea demersului managerial.

ü  Organizare în vederea atingerii standardelor şi a finalităţilor.

ü Utilizarea unor noi

tehnici şi metode de predare-învăţare-evaluare.

 1. Organizarea execuţiei bugetare.
  1. Extinderea şi eficientizarea parteneriatului educaţional.
2.1. Elaborarea tematicii şi a graficelor pentru şedinţele Consiliului profesoral,consiliului de administratie,  comisiilor metodice si a cercurilor de elevi. Comisii metodice si consiliul de administratie Documentele pentru perfecţio-nare.

Directorul,comisiile metodiceconsiliul de admin.

14.10 2014

Corelarea cu obiectivele activităţii.
2.2. Organizarea asistentelor la lectie DirectorulSefii comisii Metodolo-giile de asistente la lectie

Directorul si consilierul educativ

Conform grafic.

Conform metodologiei
2.3. Asigurarea calităţii demersului didactic. Consiliul de administratieComisia de asigurare a calitatii Rapoartele de analiza si diagnoza

Director, cadrele didactice

Permanent

Formarea/dezvoltareabilităţilor şi competenţelor conform  standardelor.
2.4. Constituirea de echipe de lucru . Curriculum Raportele de analiza si diagnoza

Directorul, consilierul educativ

Când este cazul.

Coeziunea echipelor.
2.5 Repartizarea atribu-ţiilor şi a sarcinilor cadrelor didactice Director Organigrama.

Director,cadre didactice

14.11.

2014

Întocmirea fişei posturilor.
2.6. Realizarea cuprinderii  copiilor in unitatea scolara conform legii secretariat Legislatia in vigoare

Secretar,director

16.09.

2014

Mai 2015

Cuprinderea tuturor copiilor in invatamant
2.7. Organizarea si desfasurarea concursurilor si olimpiadelor scolare Comisia curriculum

Director,se-cretar, cadre didactice

Conform graficului M.E.N.

Stimularea competitiei
2.9.Elaborarea progra-melor pentru opţionalele propuse Curriculum Metodolo-gia M.E.N.

Director, cadre didactice

martie 2015

Aplicarea criteriilor elaborate.
2.10 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare Consilier educativ Planurile cons. ed.

Resurse ex-trabugetare.

Consilierul educativ

Conform planifica

-rii

Formarea abilităţilor şi competenţelor extracurriculare.
2.11.Realizarea si prelucrarea normelor privind  protecţia  muncii. DirectoriResponsabilcomisie  Legislaţia în vigoare

 Directori, cadre  didactice  16.09.2014 Prevenirea accidentelor
  2.12. Aplicarea Progra-mului guvernamental „Laptele şi cornul” Administratie lapte-corn Ordinul M.E.N.

Administra-tor

Permanent

Primirea de către toţi preşcolarii şi elevii scolii
2.13.Organizarea  transportului  şcolar. Director,adminstrator, contabilitate Analiza de nevoi

Conform legislatiei in vigoare

Director, contabil, elevii navetisti

16.09.

2014

Creştera calităţii pregătirii elevilor.
2.14. Repartizarea bugetu-lui primit, conform legislaţiei în vigoare. Contabil-director Analiza de nevoi.

Bugetul repartizat.

Director, contabil

Cf. gr. de execuţie bugetară.

Asigurarea execuţiei bugetare.
2.15. Identificarea resur-selor extrabugetare şi repartizarea lor conform priorităţilor. Contabilitate Propuneri-le directo-rului

Resurse ex-trabugetare.

Director contabil

Cf. progr. Manag.

Creşterea fondurilor extrabugetare
2.16. Aplicarea proiectelor de investiţii şi reparaţii. Contabilitate Programul propriu.

Conform bugetului aprobat.

Directori,contabil

Cf. progr. Propriu

Dezvoltarea bazei materiale.

 

 

 

 1. 6.      Conducere operaţională.
  1. Operaţionalizarea activităţii.
  2. Eficientizarea demersu-lui managerial.
  3. Organizarea în vederea atingerii standardelor şi a finalităţilor.
3.1. Încheierea contractelor de muncă. secretariat Legislaţia în vigoare.  Director,secretar 01.10. 2014 Respectarea legislaţiei.
3.2. Coordonarea activităţii comisiilor metodice şi  a cadrelor didactice. Curriculumcomisii metodice Documen-te, ordine, notificări M.E.N.  Director,cadre didactice Permanent Creşterea calităţii demersului didactic.
3.3 Realizarea procedu-rilor de disciplină a muncii, de mediere şi rezolvare a confictelor Management Legislaţia în vigoare.   director Când este cazul. Respectarea legislaţiei.

 

4.Monitorizare. Eva-luare. Control.

 • Eficientizarea activităţii.
 • Identificarea punctelor slabe şi a punctelor tari în activitate.
4.1 Aplicarea criteriilor şi a instrumentelor de evaluare. Management Criteriile stabilite.  director Conform graficelor. Respectarea metodologiei.
4.6. Întocmirea tuturor documentelor solicitate de I.S.J. Management şi secretariat Documen-te, ordine, notificări  Director,secretar. Cf.terme-nelor. Respectarea termenelor.
4.7. Întocmirea raportului anual / semestrial asupra activităţii. Management Documen-taţia rezul-tată.  director SemestrialAnual Respectarea structurii şi a termenelor.
  4.4. Întocmirea documen-telor privind managemen-tul resurselor umane. Management Legislaţia în vigoare.  director Cf.terme-nelor. Respectarea legislaţiei.
4.5.Arhivarea şi păstrarea tuturor documentelor legale. Secretariat contabilitate Legislaţia în vigoare.  director, secretar Conform graficului Respectarea normativelor arhivării.
4.6. Încheierea exerciţiului financiar. Contabilitate,secretariat Legislaţia în vigoare. Conform bugetului aprobat.  contabil SemestrialAnual Încadrarea în bugetul alocat.
4.7 Întocmirea docu-mentelor legale privind managementul financiar. Contabilitate Legislaţia în vigoare. Conform bugetului aprobat.  contabil  director Cf. term. Legale Respectarea legislaţiei şi a termenelor.
  4.8. Monitorizarea aplicării Programului „Laptele şi cornul”. Contabilitate Legislaţia în vigoare. Conform bugetului aprobat. Resp.structuri “Lapte şi corn”,admindirectori. Permanent Încadrarea în prevederile programului.
4.9 Monitorizarea reţelei de transport şcolar. Contabilitate Legislaţia în vigoare. Conform bugetului aprobat.  Directorcontabil Permanent Asigurarea unei frecvenţe bune.
4.10. Monitorizarea şi evaluarea proiectelor de parteneriat. Management Criteriile stabilite. Director, echipa de proiecte Periodic Impactul asupra unităţii şcolare.
4.11. Evaluarea periodică a activităţii personalului din subordine. Management Criteriile stabilite.Legislaţia în vigoare.  director Cfr.grafic Redimensionarea activităţii.
 1. 7.      Motivare
 • Stimularea şi motivarea materială şi morală a cadrelor didactice şi a elevilor.
5.1 Stimularea (auto)formării şi dezvoltării profesionale. Management Ofertele de perfec-ţionare. Conform bugetului aprobat.  Director

cadre didacticePermanent.

Dezvoltarea profesională.5.2. Stimularea spiritului de competitivitate.ManagementRezultate-le deose-bite popu-larizate.Resurse ex-trabugetare. directorPermanentImplicare, participare, dezvoltare.5.3. Încurajarea şi sprijinirea iniţiativelor prin flexibilitate, deschidere spre nou.ManagementRezultate-le deose-bite popu-larizate.- directorPermanentImplicare, dezvoltare.5.4. Repartizarea în cf. cu legislaţia în vigoare a stimulentelor materiale şi morale (gradaţii, diplome de merit etc.)ManagementCriteriile stabilite.

Legislaţia în vigoare.Resurse ex-trabugetare.Director ocazional.Respectarea criteriilor.5.5 Sprijinirea iniţiativelor în atragerea resurselor materiale şi financiare.Mnagement,

contabilitateAnaliza e-voluţiei comunită-ţii locale.- directorPermanentParticipare, dezvoltarea unităţii.

 

 1. 8.      Implicare. Participare.
  1. Creşterea gradului de implicare.
6.1. Asigurarea deschiderii şi transparenţei în actul decizional, prin participare în luarea deciziilor. Management

CurriculumPrograme-le unităţi-lor.- directori cadre didactice.PermanentImplicare în actul decizional.6.2. Implicarea perso-nalului din subordine în atragerea de resurselor materiale şi fianciareManagemnet,

contabilitatePrograme-le unităţilorResurse ex-trabugetare. Director

cadre didacticePermanentResponsabilizarea personalului.6.3.  Creşterea gradului de implicare a părinţilor şi a comunităţii locale în viaţa şcoliiManagement

CurriculumPrograme-le unităţi-lor  director cadre didactice.PermanentImplicare activă a părinţilor.6.4. Organizarea de întâlniri periodice cu părinţii, autoritatea locală, agenţi economici, instituţii, organizaţii, O.N.G. – uri  etc.ManagementPrograme-le unităţi-lor.Resurse ex-trabugetare.Directori, cadre didactice.PermanentImplicare activă a părinţilor.6.5. Atragerea şi implicarea elevilor în elaborarea documentelor care îi vizează, în parteneriatul educaţional, alte activităţi.ManagementPrograme-le unităţi-lor.- director cadre didactice,

eleviPermanentResponsabilizarea elevilor.

 1. 9.      Formare şi dezvoltare profesională şi personală.
 • Optimizarea competenţelor.
 • Dezvoltarea competenţelor.
7.1. Participarea la programe de (auto)formare continuă pentru  director, cadre didactice, personal didactic auxiliar. Management  Curriculum Analiza de nevoi. Cursurile propuse. Conform bugetului aprobat.  director cadre didactice,

personalul auxiliarCf.grafic M.E.N. şi I.S.J.Creşterea nr. cadrelor didactice care participă la aceste cursuri.7.2. Participarea elevilor la cursurile de pregătire / formare organizate la nivel local, judeţeanManagement  CurriculumGraficul I.S.J.Resurse ex-trabugetare. director, cadre did., elevi.Cf.grafic I.S.J.Dezvoltarea abilităţilor şi a capacităţilor.7.3. Organizarea colectivelor de proiectManagementProgramele unităţii-DirectorCând este cazulConstituirea şi coeziunea echipelor

 

 

 

 

 1. 10.  Formarea grupurilor. Dezvoltarea echipelor.
 • Dezvoltarea spiritului de echipă
8.1.  Încurajarea culturii organizaţionale de tip reţea. Management Analiza de nevoi.  director Permanent Lucrul în echipă.
8.2.  Organizarea colec-tivelor de proiect Management Programe-le uităţi-lor.  director Când este cazul. Constituirea şi coeziunea echipelor.
8.3. Organizarea unor echipe mixte pentru realizarea proiectelor de dezvoltare comunitară. Management Com. loc.

Programe-le uităţi-lor.- directorCând este cazul.Coeziunea echipei.

 

 1. 11.  Negocierea şi rezolvarea con-flictelor.
 • Utilizarea negocierii ca mijloc de optimizare a activităţii.
9.1.  Depistarea şi pozitivarea rapidă şi eficientă a conflictelor. Management Solicitări-le existen-te.  director Când este cazul. Înlăturarea conflictelor.
9.2.  Aplicarea corectă a planurilor cadru şi a curriculumului pt. rez. conflictelor între repre-zentanţii disciplinelor. Curriculum Documen-te, ordine, notificări M.E.N.  director  Inceputul

S1, S2

Evitarea conflictelor.9.3.  Negocierea cu comunitatea locală pentru eficientizarea sprijinului comunitar.ManagementCom. loc.

Programe-le uităţi-lor.- directorPermanentImplicarea comunităţii.9.4 Negocierea condiţiilor financiare pentru execuţia bugetară.ContabilitateLegislaţia în vigoare.- directorLunarRespectarea legislaţiei.

 

 1. 12.  Comunicare şi informare.
 • Asigurarea fluxului informaţional.
 • Eficientizarea comunicării.
 • Atragerea opiniei publice şi a factorilor locali în vederea sprijinirii unităţilor şcolare.
10.1.  Informare periodică şi ritmică. Management Documen-te, ordine, notificări M.E.N.  director Permanent Diseminarea informaţiei.
10.2. Menţinerea canalelor de comunicare cu partenerii educaţionali. Management Rapoartele unităţilor  director Permanent Fluidizarea comunicării.
10.3. Transmiterea în timp util către forurile ierarhice superioare a materialelor solicitate. Management  Curriculum Documen-te, ordine, notificări M.E.N.  director Periodic Respectarea conţinutului şi a termenelor.
 1. 13.  Parteneriat.
 • Extinderea şi eficientizarea parteneriatelor
11.1. Colaborarea cu O.N.G. – uri, asociaţii, fundaţii, instituţii de cultură şi artă. Management Oferta co-munităţii  director Permanent Iniţierea/continuarea de activităţi comune.
11.2. Colaborarea perma-nentă cu organele de poliţie, sanitare, etc. Management Oferta co-munităţii  director Permanent Siguranţa şi sănătatea elevilor.
11.3. Implicarea fed. sindicale în proc. decizio-nal şi în rez. problemelor. Management Parteneri-atul cu sindicatele Conform bugetului aprobat  director Permanent Respectarea drepturilor salariaţilor.
11.4. Iniţierea de proiecte de parteneriat la nivel local, naţional şi internaţional. Management

CurriculumOferta lo-calăConform bugetului aprobat.director, echipa managerialăAn şcolarDezvoltare instituţională.

 

 

 

DIRECTOR,

Prof. Kerekes Mihaela

 

 

 

 

PLAN OPERAŢIONAL

An şcolar 2014/2015

SEMESTRUL I

Domenii funcţionale

Obiective specifice

AcţiuniComparti-mentul responsabil

Resurse

Indicatori de performanţă

Materiale

Finan

 

ciareUmane Timp12345678

 1. 14.  Proiectare

ü  Analiza şi diagnoza activităţii educative

ü  Realizarea documentelor de planificare a activităţii manageriale şi a documentelor de planificare pe specialităţi

ü  Creşterea calităţii activităţii educative.

 

1.1. Realizarea analizei şi a diagnozei activităţii desfăşurate în anul şcolar 2013-2014Directorul,di-

 

rectori adjuncti şi consilierul educativRapoartele de analiză şi diagnoză pe sem I şi sem II-director14.10. 2014Realizarea obiectivelor stabilite în planul managerial anterior.1.2. Elaborarea planurilor manageriale  pentru anul şcolar 2014-2015Directorul

Consiliul profesoral

Consiliul de administratieRapoartele de analiză pe anul şcolar 2010-2011- director

14.10.

2014Corelarea cu obiectivele strategice, cu criteriile de evaluare, cu nevoiel specifice ale comunităţii locale1.3.Întocmirea planificărilor anuale şi semestriale pe unităţi de învăţare la toate obiectele de învăţământComisiile metodiceProgramele şcolare-Toate cadrele didactice14.10.

2014Corelarea planificărilor cu programele şcolare1.4. Elaborarea planului de dezvoltare a scolii si a planurilor operationale aferenteEchipa de proiecteRapoartele de analiza-Echipa de proiecte01.11.

2014Corelarea cu PDS anterior

 

  1.5 Întocmirea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2015/2015 Director si secretar Planul de scolarizare existent si datele de la grupele pregatitoare Director,di-rectori adj.,

Prof.coo-donator structura,

secretar

Crf grafic

2014Concordanţa cu nevoile de formare ale populaţiei şcolare.1.7 Elaborarea programului de activităţi extracurriculare.ConsiliereRaportul consilierului educativ-Consilierul educativmartie

2015Dezvoltarea aptitudinilor. 1.8. Elaborarea programelor de pregătire pentru concursurile şi olimpiadele şcolare.CurriculumPrograme-le scolare-Cadrele didactice14.10.

2014Creşterea numărului de premii la nivel judetean1.9. Elaborarea de proiecte privind diminuarea absenteismului şi a abandonului şcolar.Invatatori si dirigintiRapoartele de analiză si statisticile privind absenteismul si abandonul scolar-Invatatorii si dirigintii de la sectia romana14.10 2014Diminuare/eradicare a fenomenelor.1.10. Realizarea proiectului de buget pe anul 2015Contabilitate,

directorLegislatie

bugetul anului 2015

rapoarte de analiza PDS-Director, contabil10.12.

2014Imbunatatirea starii materiala a unitatii1.11. Conceperea proiectelor de identificare de noi resurse extrabugetareEchipa de proiecteLegislatia in vigoare-Echipa de proiecte,di-rector , contabildec.

2014Dezvoltarea bazei materiale a scolii1.12. Intocmirea documentatiilor privind investitiile scolare si reparatiileContabil

directorLegislatia in vigoare-Director contabiloct.-dec

2014Dezvoltarea bazei materiale a scolii1.13. pregatirea proiectelor de colaborare la nivel international si de parteneriat la nivel local si nationalEchipa de proiectePrograme specifice-Director , echipa de proiecteConf. graficeCresterea interesului pentru modernizarea demersului educativ

 

 

 1. 15.  Organizare

ü  Eficientizarea demersului managerial.

ü  Organizare în vederea atingerii standardelor şi a finalităţilor.

ü Utilizarea unor noi

tehnici şi metode de predare-învăţare-evaluare.

 1. Organizarea execuţiei bugetare.
  1. Extinderea şi eficientizarea parteneriatului educaţional.
2.1. Elaborarea tematicii şi a graficelor pentru şedinţele Consiliului profesoral,consiliului de administratie,  comisiilor metodice si a cercurilor de elevi. Comisii metodice si consiliul de administratie Documentele pentru perfecţionare.

Directorul

comisiile metodice

consiliul de administratie

14.10 2014

Corelarea cu obiectivele activităţii.2.2. Organizarea asistentelor la lectieDirectorul

 

Sefii comisiiMetodologiile de asistente la lectie

Directorul si consilierul educativConf. grafice

 

Conform metodologiei2.3. Asigurarea calităţii demersului didactic.Consiliul de administratie

Comisia de asigurare a calitatiiRapoartele de analiza si diagnoza

Director, cadrele didactice

Perma-nent

Formarea/dezvoltarea

 

abilităţilor şi competenţelor conform  standardelor.2.4. Constituirea de echipe de lucruCurriculumRaportele de analiza si diagnoza

Director,

 

consilierul educativ

Când este cazul.

Coeziunea echipelor.2.5 Repartizarea atribu-ţiilor şi a sarcinilor cadrelor didacticeDirectorOrganigrama.

Director,

 

cadre didactice

1.10.

2014

Întocmirea fişei posturilor.2.6. Realizarea cuprinderii  copiilor in unitatea scolara conform legiisecretariatLegislatia in vigoare

Secretar,

 

director

16.09.

2014

Cuprinderea tuturor copiilor in invatamant2.7. Organizarea si desfasurarea concursurilor si olimpiadelor scolareComisia curriculum

Director,

 

secretar, cadre didactice

Conf.graficului M.E.N.

Simularea competitiei 2.9.Elaborarea progra-melor pentru opţionalele propuseCurriculumMetodologia M.E.N.

Director, cadre didactice

Martie

2014

Aplicarea criteriilor elaborate. 2.10 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculareConsilier educativPlanurile

 

consilier

educativ

Resurse ex-trabugetare.

Consilier educativ

Conform planifica

-rii

Formarea abilităţilor şi competenţelor extracurriculare.2.11.realizarea si prelucrarea normelor privind  protecţia  muncii.Directori

 

Responsabil

comisie

Legislaţia în vigoare

 Directori, cadre  didactice

16.09.

2014

Prevenirea accidentelor 2.12. Aplicarea Progra-mului guvernamental „Laptele şi cornul”Administratie lapte-cornOrdinul M.E.N

Admin.

Permanent

Primirea de către toţi preşcolarii şi elevii scolii2.13.Organizarea  transportului  şcolar.Director,

 

adminstrator, contabilitateAnaliza de nevoi

Conform legislatiei in vigoare

Director, contabil, elevii navetisti

16.09.

2014

Creştera calităţii pregătirii elevilor.2.14. Repartizarea bugetului primit, conform legislaţiei în vigoare.Contabil-directorAnaliza de nevoi.

Bugetul repartizat.

Director, contabil

Cf. gr. de execuţie bugetară.

Asigurarea execuţiei bugetare.2.15. Identificarea resurselor extrabugetare şi repartizarea lor conform priorităţilor.ContabilitatePropunerile directorului

Resurse ex-trabugetare.

Director contabil

Cf. progr. manag.

Creşterea fondurilor extrabugetare2.16.Aplicarea proiectelor de investiţii şi reparaţii.ContabilitateProgramul propriu.

Conform bugetului aprobat.

 Directori,

 

contabil

Cf. progr. propriu

Dezvoltarea bazei materiale.

 

 

 

 

 1. 16.  Conducere operaţională.
  1. Operaţionalizarea activităţii.
  2. Eficientizarea demersu-lui managerial.
  3. Organizarea în vederea atingerii standardelor şi a finalităţilor.
3.1. Încheierea contractelor de muncă. secretariat Legislaţia în vigoare.  Director,

secretarSept. 2014Respectarea legislaţiei.3.2. Coordonarea activităţii comisiilor metodice şi  a cadrelor didactice.Curriculum

comisii metodiceDocumente, ordine, notificări M.E.N.- Director,

cadre didacticePermanentCreşterea calităţii demersului didactic.3.3 Realizarea procedu-rilor de disciplină a muncii, de mediere şi rezolvare a confictelorManagementLegislaţia în vigoare.-  directorCând este cazul.Respectarea legislaţiei.

 

 

4.Monitorizare. Evaluare. Control.
 • Eficientizarea activităţii.
 • Identificarea punctelor slabe şi a punctelor tari în activitate.

4.1 Aplicarea criteriilor şi a instrumentelor de evaluare.ManagementCriteriile stabilite.- directorCfr.

graficeRespectarea metodologiei.4.6. Întocmirea tuturor documentelor solicitate de I.S.J.Management şi secretariatDocumente, ordine, notificări- Director,

secretar.Cfr.

termeneRespectarea termenelor.4.7. Întocmirea raportului anual / semestrial asupra activităţii.ManagementDocumentaţia rezultată.- directorSemestrial

AnualRespectarea structurii şi a termenelor. 

 

 

 

4.4. Întocmirea documen-telor privind managementul resurselor umane.ManagementLegislaţia în vigoare.- directorCfr.

termeneRespectarea legislaţiei.4.5.Arhivarea şi păstrarea tuturor documentelor legale.Secretariat contabilitateLegislaţia în vigoare.- director, secretarCfr. graficRespectarea normativelor arhivării.4.6. Încheierea exerciţiului financiar.Contabilitate,

secretariatLegislaţia în vigoare.Conform bugetului aprobat. contabilSemes-

trial

AnualÎncadrarea în bugetul alocat.4.7 Întocmirea docu-mentelor legale privind managementul financiar.ContabilitateLegislaţia în vigoare.Conform bugetului aprobat. contabil  directorCf. term. legaleRespectarea legislaţiei şi a termenelor. 4.8. Monitorizarea aplicării Programului „Laptele şi cornul”.Contabilitate

Administr.Legislaţia în vigoare.Conform bugetului aprobat.Responsa-

bil “Lapte şicorn”,admin.

directori.Perma-

nentÎncadrarea în prevederile programului.4.9 Monitorizarea reţelei de transport şcolar.ContabilitateLegislaţia în vigoare.Conform bugetului aprobat. Director

contabilPerma-

nentAsigurarea unei frecvenţe bune.4.10. Monitorizarea şi evaluarea proiectelor de parteneriat.ManagementCriteriile stabilite.-Director, echipa de proiectePeriodicImpactul asupra unităţii şcolare.4.11. Evaluarea periodică a activităţii personalului din subordine.ManagementCriteriile stabilite.

Legislaţia în vigoare.- directorCf.terme-nelor.Redimensionarea activităţii.

 1. 17.  Motivare
 • Stimularea şi motivarea materială şi morală a cadrelor didactice şi a elevilor.
5.1 Stimularea (auto)formării şi dezvoltării profesionale. Management Ofertele de perfecţionare. Conform bugetului aprobat.  Director

cadre didacticePerma-

nent.

Dezvoltarea profesională.5.2. Stimularea spiritului de competitivitate.ManagementRezultatele deosebite popularizate.Resurse extra-

bugetare. directorPerma-

nentImplicare, participare, dezvoltare.5.3. Încurajarea şi sprijinirea iniţiativelor prin flexibilitate, deschidere spre nou.ManagementRezultatele deosebite popularizate.- directorPerma-

nentImplicare, dezvoltare.5.4. Repartizarea în cf. cu legislaţia în vigoare a stimulentelor materiale şi morale (gradaţii, diplome de merit etc.)ManagementCriteriile stabilite.

Legislaţia în vigoare.Resurse extrabuge-

tare.Director ocazional.Respectarea criteriilor.5.5 Sprijinirea iniţiativelor în atragerea resurselor materiale şi financiare.Management,

contabilitateAnaliza e-voluţiei comunităţii locale.- directorPermanentParticipare, dezvoltarea unităţii.

 

 1. 18.  Implicare. Participare.
  1. Creşterea gradului de implicare.
6.1. Asigurarea deschiderii şi transparenţei în actul decizional, prin participare în luarea deciziilor. Management

CurriculumProgramele unităţilor.- directori cadre didactice.PermanentImplicare în actul decizional.6.2. Implicarea perso-nalului din subordine în atragerea de resurselor materiale şi fianciareManagemnet,

contabilitateProgramele unităţilorResurse extrabuge-

tare. Director

cadre didacticePermanentResponsabilizarea personalului.6.3.  Creşterea gradului de implicare a părinţilor şi a comunităţii locale în viaţa şcoliiManagement

CurriculumProgramele unităţilor  director cadre didactice.PermanentImplicare activă a părinţilor.6.4. Organizarea de întâlniri periodice cu părinţii, autoritatea locală, agenţi economici, instituţii, organizaţii, O.N.G. – uri  etc.ManagementProgramele unităţilor.Resurse extrabuge-

tare.Directori, cadre didactice.PermanentImplicare activă a părinţilor.6.5. Atragerea şi implicarea elevilor în elaborarea documentelor care îi vizează, în parteneriatul educaţional, alte activităţi.ManagementProgramele unităţilor.- director cadre didactice,

eleviPermanentResponsabilizarea elevilor.

 1. 19.  Formare şi dezvoltare profesională şi personală.
 • Optimizarea competenţelor.
 • Dezvoltarea competenţelor.
7.1. Participarea la programe de (auto)formare continuă pentru  director, cadre didactice, personal didactic auxiliar. Management  Curriculum Analiza de nevoi. Cursurile propuse. Conform bugetului aprobat.  director cadre didactice,

personalul auxiliarCf.grafic M.E.N. şi I.S.J.Creşterea nr. cadrelor didactice care participă la aceste cursuri.7.2. Participarea elevilor la cursurile de pregătire / formare organizate la nivel local, judeţeanManagement  CurriculumGraficul I.S.J.Resurse extrabuge-

tare. director, cadre did., elevi.Cf.grafic I.S.J.Dezvoltarea abilităţilor şi a capacităţilor.7.3. Organizarea colectivelor de proiectManagementProgramele unităţii-DirectorCând este cazulConstituirea şi coeziunea echipelor

 

 

 

 

 1. 20.  Formarea grupurilor. Dezvoltarea echipelor.
 • Dezvoltarea spiritului de echipă
8.1.  Încurajarea culturii organizaţionale de tip reţea. Management Analiza de nevoi.  director Permanent Lucrul în echipă.
8.2.  Organizarea colec-tivelor de proiect Management Programele unităţilor.  director Când este cazul. Constituirea şi coeziunea echipelor.
8.3. Organizarea unor echipe mixte pentru realizarea proiectelor de dezvoltare comunitară. Management Comunitatea locala.

Programele unităţilor.- directorCând este cazul.Coeziunea echipei.

 

 1. 21.  Negocierea şi rezolvarea con-flictelor.
 • Utilizarea negocierii ca mijloc de optimizare a activităţii.
9.1.  Depistarea şi pozitivarea rapidă şi eficientă a conflictelor. Management Solicitările existente.  director Când este cazul. Înlăturarea conflictelor.
9.2.  Aplicarea corectă a planurilor cadru şi a curriculumului pt. rez. conflictelor între repre-zentanţii disciplinelor. Curriculum Documente, ordine, notificări M.E.N.  director  Inceputul

S1, S2

Evitarea conflictelor.9.3.  Negocierea cu comunitatea locală pentru eficientizarea sprijinului comunitar.ManagementCom. loc.

Programele unităţilor.- directorPermanentImplicarea comunităţii.9.4 Negocierea condiţiilor financiare pentru execuţia bugetară.ContabilitateLegislaţia în vigoare.- directorLunarRespectarea legislaţiei.

 

 1. 22.  Comunicare şi informare.
 • Asigurarea fluxului informaţional.
 • Eficientizarea comunicării.
 • Atragerea opiniei publice şi a factorilor locali în vederea sprijinirii unităţilor şcolare.
10.1.  Informare periodică şi ritmică. Management Documente, ordine, notificări M.E.N.  director Permanent Diseminarea informaţiei.
10.2. Menţinerea canalelor de comunicare cu partenerii educaţionali. Management Rapoartele unităţilor  director Permanent Fluidizarea comunicării.
10.3. Transmiterea în timp util către forurile ierarhice superioare a materialelor solicitate. Management  Curriculum Documente, ordine, notificări M.E.N.  director Periodic Respectarea conţinutului şi a termenelor.
 1. 23.  Parteneriat.
 • Extinderea şi eficientizarea parteneriatelor
11.1. Colaborarea cu O.N.G. – uri, asociaţii, fundaţii, instituţii de cultură şi artă. Management Oferta co-munităţii  director Permanent Iniţierea/continuarea de activităţi comune.
11.2. Colaborarea perma-nentă cu organele de poliţie, sanitare, etc. Management Oferta co-munităţii  director Permanent Siguranţa şi sănătatea elevilor.
11.3. Implicarea fed. sindicale în proc. decizio-nal şi în rez. problemelor. Management Parteneriatul cu sindicatele Conform bugetului aprobat  director Permanent Respectarea drepturilor salariaţilor.
11.4. Iniţierea de proiecte de parteneriat la nivel local, naţional şi internaţional. Management

CurriculumOferta localăConform bugetului aprobat.director, echipa managerialăAn şcolarDezvoltare instituţională.

 

DIRECTOR, PROF. MIHAELA  KEREKES

 

PLAN OPERAŢIONAL

An şcolar 2014/2015

SEMESTRUL AL II-LEA

Domenii funcţionale

Obiective specifice

AcţiuniComparti-mentul responsabil

Resurse

Indicatori de performanţă

Materiale

Finan

 

ciareUmane Timp12345678

 

 1. 24.  Proiectare

ü  Analiza şi diagnoza activităţii educative

ü  Realizarea documente-

ü  lor de planificare a activităţii manageriale şi a documente-

ü  lor de planificare pe specialităţi

ü  Creşterea calităţii activităţii educative.

 

1.5 Întocmirea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2015/2015 Director si secretar Planul de scolarizare existent si datele de la grupele pregatitoare Director,di-rectorI adj.,

prof.coordo-

nator structura,

secretar

Cfr.grafic

2014Concordanţa cu nevoile de formare ale populaţiei şcolare.1.6.Elaborarea C.D.Ş. pentru anul şcolar 2015/2015Curriculum şi comisiile metodiceMetodologiile în vigoare.-Directori, cadre didactice.Martie 2015Îmbunătăţirea ofertei educaţionale.1.7 Elaborarea programului de activităţi extra-curriculare pe sem al II-leaConsiliereRaportul consilierului educativ-Consilierul educativFebruarie.

2015Dezvoltarea aptitudinilor.1.9. Elaborarea de proiecte privind diminuarea absenteismului şi a abandonului şcolar.Invatatori si dirigintiRapoartele de analiză si statisticile privind absenteismul si abandonul scolar-Invatatorii si dirigintii de la sectia romanaFebruarie 2015Diminuare/eradicare a fenomenelor.1.10. Realizarea proiectului de buget pe anul 2015Contabilitate,directorLegislatie

bugetul anului 2015

rapoarte de analiza PDS-Director, contabilIanuarie 2015Imbunatatirea starii materiala a unitatii1.11. Conceperea proiectelor de identificare de noi resurse extrabugetareEchipa de proiecteLegislatia in vigoare-Echipa de proiecte,di-rector , contabilIanuarie 2015Dezvoltarea bazei materiale a scolii1.12. Intocmirea documentatiilor privind investitiile scolare si reparatiileContabil

directorLegislatia in vigoare-Director contabilIanuarie 2015Dezvoltarea bazei materiale a scolii1.13. pregatirea proiectelor de colaborare la nivel international si de parteneriat la nivel local si nationalEchipa de proiectePrograme specifice-Director , echipa de proiecteConform graficelorCresterea interesului pentru modernizarea demersului educativ

 

 

 1. 25.  Organizare

ü  Eficientizarea demersului managerial.

ü  Organizare în vederea atingerii standardelor şi a finalităţilor.

ü Utilizarea unor noi

tehnici şi metode de predare-învăţare-evaluare.

 1. Organizarea execuţiei bugetare.
  1. Extinderea şi eficientizarea parteneriatului educaţional.
2.1. Elaborarea tematicii şi a graficelor pentru şedinţele Consiliului profesoral,consiliului de administratie,  comisiilor metodice si a cercurilor de elevi sem.II Comisii metodice si consiliul de administratie Documentele pentru perfecţio-nare.

Directorul

comisiile metodice

consiliul de adminis.

Ianuarie 2015

Corelarea cu obiectivele activităţii.2.2. Organizarea asistentelor la lectieDirectorul

 

Sefii comisiiMetodolo-giile de asistente la lectie

Directorul si consilierul educativ

Conform grafic.

Conform metodologiei2.3. Asigurarea calităţii demersului didactic.Consiliul de administratie

 

Comisia de asigurare a calitatiiRapoartele de analiza si diagnoza

Director, cadrele didactice

Permanent

Formarea/dezvoltareabilităţilor şi competenţelor conform  standardelor.2.4. Constituirea de echipe de lucru. CurriculumRaportele de analiza si diagnoza

Directorul, consilierul educativ

Când este cazul.

Coeziunea echipelor.2.6. Realizarea cuprinderii  copiilor in unitatea scolara conform legiisecretariatLegislatia in vigoare

Secretar,

 

director

Mai 2015

 

Cuprinderea tuturor copiilor in invatamant2.7. Organizarea si desfasurarea concursurilor si olimpiadelor scolareComisia curriculum

Director,secretar, cadre didactice

Conform graficului M.E.N.

Simularea competitiei 2.10 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculareConsilier educativ

 

Planurile cons. ed.

Resurse ex-trabugetare.

Consilierul educativ

Conform planifica

-rii

Formarea abilităţilor şi competenţelor extracurriculare.2.11.realizarea si prelucrarea normelor privind  protecţia  muncii sem.IIDirectori

 

Responsabil

comisie

Legislaţia în vigoare

 Directori, cadre  didactice

Ianuarie 2015

Prevenirea accidentelor 2.12. Aplicarea Progra-mului guvernamental „Laptele şi cornul”Administratie lapte-cornOrdinul M.E.N.

Administra-tor

Permanent

Primirea de către toţi preşcolarii şi elevii scolii2.13.Organizarea  transportului  şcolar.Director,

 

adminstrator, contabilitateAnaliza de nevoi

Conform legislatiei in vigoare

Director, contabil, elevii navetisti

Sem.II

Creştera calităţii pregătirii elevilor.2.14. Repartizarea bugetu-lui primit, conform legislaţiei în vigoare.Contabil-directorAnaliza de nevoi.

Bugetul repartizat.

Director, contabil

Cf. gr. de execuţie bugetară.

Asigurarea execuţiei bugetare.2.15. Identificarea resur-selor extrabugetare şi repartizarea lor conform priorităţilor.ContabilitatePropuneri-le directo-rului

Resurse ex-trabugetare.

Director contabil

Cf. progr. manag.

Creşterea fondurilor extrabugetare2.16. Aplicarea proiectelor de investiţii şi reparaţii.ContabilitateProgramul propriu.

Conform bugetului aprobat.

Directori,

 

contabil

Cf. progr. propriu

Dezvoltarea bazei materiale.

 

 

 

 

 1. 26.  Conducere operaţională.
  1. Operaţionalizarea activităţii.
  2. Eficientizarea demersu-lui managerial.
  3. Organizarea în vederea atingerii standardelor şi a finalităţilor.
3.1. Încheierea contractelor de munca nou veniti sem.II secretariat Legislaţia în vigoare.  Director,

secretarCand este cazulRespectarea legislaţiei.3.2. Coordonarea activităţii comisiilor metodice şi  a cadrelor didactice.Curriculum

comisii metodiceDocumen-te, ordine, notificări M.E.N.- Director,

cadre didacticePermanentCreşterea calităţii demersului didactic.3.3 Realizarea procedu-rilor de disciplină a muncii, de mediere şi rezolvare a confictelorManagementLegislaţia în vigoare.-  directorCând este cazul.Respectarea legislaţiei.

 

 

4.Monitorizare. Eva-luare. Control.
 • Eficientizarea activităţii.
 • Identificarea punctelor slabe şi a punctelor tari în activitate.

4.1 Aplicarea criteriilor şi a instrumentelor de evaluare.ManagementCriteriile stabilite.- directorConform graficelor.Respectarea metodologiei.4.6. Întocmirea tuturor documentelor solicitate de I.S.J.Management şi secretariatDocumen-te, ordine, notificări- Director,

secretar.Cf.terme-nelor.Respectarea termenelor.4.7. Întocmirea raportului anual / semestrial asupra activităţii.ManagementDocumen-taţia rezul-tată.- directorSemestrial

AnualRespectarea structurii şi a termenelor. 4.4. Întocmirea documen-telor privind managemen-tul resurselor umane.ManagementLegislaţia în vigoare.- directorCf.terme-nelor.Respectarea legislaţiei.4.5.Arhivarea şi păstrarea tuturor documentelor legale.Secretariat contabilitateLegislaţia în vigoare.- director, secretarConform graficuluiRespectarea normativelor arhivării.4.6. Încheierea exerciţiului financiar.Contabilitate,

secretariatLegislaţia în vigoare.Conform bugetului aprobat. contabilSemestrial

AnualÎncadrarea în bugetul alocat.4.7 Întocmirea docu-mentelor legale privind managementul financiar.ContabilitateLegislaţia în vigoare.Conform bugetului aprobat. contabil  directorCf. term. LegaleRespectarea legislaţiei şi a termenelor. 4.8. Monitorizarea aplicării Programului „Laptele şi cornul”.ContabilitateLegislaţia în vigoare.Conform bugetului aprobat.Responsabil “Lapte şi corn” directori.PermanentÎncadrarea în prevederile programului.4.9 Monitorizarea reţelei de transport şcolar.ContabilitateLegislaţia în vigoare.Conform bugetului aprobat. Director

contabilPermanentAsigurarea unei frecvenţe bune.4.10. Monitorizarea şi evaluarea proiectelor de parteneriat.ManagementCriteriile stabilite.-Director, echipa de proiectePeriodicImpactul asupra unităţii şcolare.4.11. Evaluarea periodică a activităţii personalului din subordine.ManagementCriteriile stabilite.

Legislaţia în vigoare.- directorCf.terme-nelor.Redimensionarea activităţii.

 

 1. 27.  Motivare
 • Stimularea şi motivarea materială şi morală a cadrelor didactice şi a elevilor.
5.1 Stimularea (auto)formării şi dezvoltării profesionale. Management Ofertele de perfec-ţionare. Conform bugetului aprobat.  Director

cadre didacticePermanent.

Dezvoltarea profesională.5.2. Stimularea spiritului de competitivitate.ManagementRezultate-le deose-bite popu-larizate.Resurse ex-trabugetare. directorPermanentImplicare, participare, dezvoltare.5.3. Încurajarea şi sprijinirea iniţiativelor prin flexibilitate, deschidere spre nou.ManagementRezultate-le deose-bite popu-larizate.- directorPermanentImplicare, dezvoltare.5.4. Repartizarea în cf. cu legislaţia în vigoare a stimulentelor materiale şi morale (gradaţii, diplome de merit etc.)ManagementCriteriile stabilite.

Legislaţia în vigoare.Resurse ex-trabugetare.Director ocazional.Respectarea criteriilor.5.5 Sprijinirea iniţiativelor în atragerea resurselor materiale şi financiare.Mnagement,

contabilitateAnaliza e-voluţiei comunită-ţii locale.- directorPermanentParticipare, dezvoltarea unităţii.

 

 1. 28.  Implicare. Participare.
  1. Creşterea gradului de implicare.
6.1. Asigurarea deschiderii şi transparenţei în actul decizional, prin participare în luarea deciziilor. Management

CurriculumPrograme-le unităţi-lor.- directori cadre didactice.PermanentImplicare în actul decizional.6.2. Implicarea perso-nalului din subordine în atragerea de resurselor materiale şi fianciareManagement,

contabilitatePrograme-le unităţilorResurse ex-trabugetare. Director

cadre didacticePermanentResponsabilizarea personalului.6.3.  Creşterea gradului de implicare a părinţilor şi a comunităţii locale în viaţa şcoliiManagement

CurriculumPrograme-le unităţi-lor  director cadre didactice.PermanentImplicare activă a părinţilor.6.4. Organizarea de întâlniri periodice cu părinţii, autoritatea locală, agenţi economici, instituţii, organizaţii, O.N.G. – uri  etc.ManagementPrograme-le unităţi-lor.Resurse ex-trabugetare.Directori, cadre didactice.PermanentImplicare activă a părinţilor.6.5. Atragerea şi implicarea elevilor în elaborarea documentelor care îi vizează, în parteneriatul educaţional, alte activităţi.ManagementPrograme-le unităţi-lor.-director cadre didactice,

eleviPermanentResponsabilizarea elevilor.

 

 1. 29.  Formare şi dezvoltare profesională şi personală.
 • Optimizarea competenţelor.
 • Dezvoltarea competenţelor.
7.1. Participarea la programe de (auto)formare continuă pentru  director, cadre didactice, personal didactic auxiliar. Management  Curriculum Analiza de nevoi. Cursurile propuse. Conform bugetului aprobat.  director cadre didactice,

personalul auxiliarCf.grafic M.E.N.

şi I.S.J.Creşterea nr. cadrelor didactice care participă la aceste cursuri.7.2. Participarea elevilor la cursurile de pregătire / formare organizate la nivel local, judeţeanManagement  CurriculumGraficul I.S.J.Resurse ex-trabugetare. director, cadre did., elevi.Cf.grafic I.S.J.Dezvoltarea abilităţilor şi a capacităţilor.7.3. Organizarea colectivelor de proiectManagementPrograme-

le unităţii-DirectorCând este cazulConstituirea şi coeziunea echipelor

 

 

 

 

 1. 30.  Formarea grupurilor. Dezvoltarea echipelor.
 • Dezvoltarea spiritului de echipă
8.1.  Încurajarea culturii organizaţionale de tip reţea. Management Analiza de nevoi.  director Permanent Lucrul în echipă.
8.2.  Organizarea colec-tivelor de proiect Management Programe-le unităţi-lor.  director Când este cazul. Constituirea şi coeziunea echipelor.
8.3. Organizarea unor echipe mixte pentru realizarea proiectelor de dezvoltare comunitară. Management Com. loc.

Programe-le unităţi-lor.- directorCând este cazul.Coeziunea echipei.

 

 1. 31.  Negocierea şi rezolvarea con-flictelor.
 • Utilizarea negocierii ca mijloc de optimizare a activităţii.
9.1.  Depistarea şi pozitivarea rapidă şi eficientă a conflictelor. Management Solicitări-le existen-te.  director Când este cazul. Înlăturarea conflictelor.
9.2.  Aplicarea corectă a planurilor cadru şi a curriculumului pt.. rezolv. conflictelor între repre-zentanţii disciplinelor. Curriculum Documen-te, ordine, notificări M.E.N.  director  Inceputul

S2

Evitarea conflictelor.9.3.  Negocierea cu comunitatea locală pentru eficientizarea sprijinului comunitar.ManagementCom. loc.

Programe-le uităţi-lor.- directorPermanentImplicarea comunităţii.9.4 Negocierea condiţiilor financiare pentru execuţia bugetară.ContabilitateLegislaţia în vigoare.- directorLunarRespectarea legislaţiei.

 

 1. 32.  Comunicare şi informare.
 • Asigurarea fluxului informaţional.
 • Eficientizarea comunicării.
 • Atragerea opiniei publice şi a factorilor locali în vederea sprijinirii unităţilor şcolare.
10.1.  Informare periodică şi ritmică. Management Documen-te, ordine, notificări M.E.N.  director Permanent Diseminarea informaţiei.
10.2. Menţinerea canalelor de comunicare cu partenerii educaţionali. Management Rapoartele unităţilor  director Permanent Fluidizarea comunicării.
10.3. Transmiterea în timp util către forurile ierarhice superioare a materialelor solicitate. Management  Curriculum Documen-te, ordine, notificări M.E.N.  director Periodic Respectarea conţinutului şi a termenelor.
 1. 33.  Parteneriat.
 • Extinderea şi eficientizarea parteneriatelor
11.1. Colaborarea cu O.N.G. – uri, asociaţii, fundaţii, instituţii de cultură şi artă. Management Oferta co-munităţii  director Permanent Iniţierea/continuarea de activităţi comune.
11.2. Colaborarea perma-nentă cu organele de poliţie, sanitare, etc. Management Oferta co-munităţii  director Permanent Siguranţa şi sănătatea elevilor.
11.3. Implicarea federatiei sindicale în proc. decizio-nal şi în rez. problemelor. Management Partene-

riatul cu sindicateleConform bugetului aprobat directorPermanentRespectarea drepturilor salariaţilor.11.4. Iniţierea de proiecte de parteneriat la nivel local, naţional şi internaţional.Management

CurriculumOferta lo-calăConform bugetului aprobat.director, echipa managerialăAn şcolarDezvoltare instituţională.

 

 

 

DIRECTOR,

Prof. Kerekes Mihaela