PLAN MASURI comisie violenta

 

PLAN DE MASURI AL

 COMISIEI DE DISCIPLINA ELEVI SI PREVENIRE A VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR 

în anul şcolar 2014-2015

 

Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar constituie o  premisă important pentru crearea unui climat propice desfăşurării activităţilor instructiv-educative, satisfacerii trebuinţelor de siguranţă sub multiple aspecte.

În vederea celor arătate mai sus s-a constituit la începutul anului şcolar Comisia de disciplina elevi si prevenirea violenţei în mediul şcolar la SCOALA GIMNAZIALA TARLUNGENI, având următoarea componenţă:

1.Responsabil: KEREKES MIHAELA

2.Responsabil adjunct: BUTCARU FELIX, FEJER ANIKO

3.Membrii:   MUNTEANU IOAN-secretar primarie, membru CA

VALCU LAURENTIU – Reprezentant politie

4.Mediatorii scolari

Fenomenul de violenţă privit în ansamblu este unul complex, având caracteristici particulare specific tipului de violenţă despre care vorbim. Fiind o ramură a fenomenului de violenţă în general, violenţa în şcoală poate fi definită ca „orice formă de manifestare a unor comportamente violente precum”:

–          exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, ameninţare, hărţuire;

–          bruscare, împingere, lovire, rănire;

–          comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum şi comercializare de droguri, vandalism- provocare de stricăciuni cu bună ştiinţă, furt) ;

–          ofensa adusă statului / autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduit ireverenţioasă faţă de cadrul didactic) ;

–          comportamentul şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fumatul în şcoală şi oricare comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar în vigoare.

La nivelul şcolii a existat o permanent preocupare pentru rezolvarea din faşă a tuturor tipurilor de conflicte care apar pe parcursul desfăşurării procesului instructive educative şi nu numai, existând o comunicare optimă între toţi factorii care pot avea un rol în rezolvarea conflictelor (elevi-părinţi-cadre didactice-poliţie-biserică-primărie).

OBIECTIVE :

v  Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natura care pot apărea în cadrul şcolii;

v  Conştientizarea existenţei problemei violenţei în societate şi mediul şcolar de către elevi, părinţi, cadre didactice şi crearea unui cadru formal de dezbatere a acestei probleme la nivelul şcolii;

v  Oferirea de alternative educaţionale pentru petrecerea timpului liber prin activităţi extracurriculare;

v  Consilierea psihopedagogică a elevilor;

v  Organizarea unor activităţi pe teme de Managementul conflictelor;

v  Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi a altor documente referitoare la reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar şi creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ.

ASPECTE VIZATE:

–          Implementarea unor activităţi de monitorizare şi conştientizare a problematicii violenţei şcolare în rândul diferitelor categorii de actori şcolari şi la nivelul opiniei publice, în scopul sensibilizări acestora;

–          Realizarea comunicării interinstituţionale;

–          Formarea atitudinii responsabile faţă de comportamentul propiu şi al celorlalţi în condiţiile cunoaşterii şi înţelegerii drepturilor şi îndatoririlor.

MĂSURI ŞI ACŢIUNI:

–          Colectarea datelor prin intermediul chestionarelor pentru elevi şi a ghidurilor de interviu pentru cadre didactice şi părinţi (pentru:  identificarea formelor curente de violenţă din şcoală, identificarea contextului în care apare violenţa şcolară, cunoaşterea actorilor principali în situaţiile de violenţă, aflarea opiniilor elevilor, ale cadrelor didactice, ale părinţilor);

–          Diseminarea informaţiilor centralizate în urma prelucrării datelor din chestionare;

–          Dezbateri referitoare la securitatea şi siguranţa elevilor în şcoală, la necesitatea purtării de către elevi şi profesori a unor semen distincte;

–          Prelucrarea cu elevii şi părinţii, afişarea reglementărilor privind ordinea interioară, a măsurilor şi planurilor de acţiune;

–          Înregistrarea actelor de violenţă pe baza unei fişe avizate;

–          Întroducerea unor teme privind violenţa în şcoală şi măsurile de prevenire a acesteia, în programarea orelor de dirigenţie;

–          Realizarea campaniei de prevenire şi combatere a consumului de substanţe etnobotanice;

–          Formarea unor echipe operative formate din psihologul şcolar, diriginţi, membri ai Comisiei de prevenire şi combatere a violenţei, părinţi, reprezentanţi ai Poliţiei;

–          Realizarea acordurilor de parteneriat între şcoală şi Grupul Local de Sprijin, între şcoală şi Postul de Politie Tarlungeni;

–          Cooperarea interinstituţională şcoală-CJRAE în vederea desfăşurării, în bune condiţii, a activităţilor din cadrul proiectelor educaţionale;

–          Consilierea individual şi de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor agresive;

–          Implicarea elevilor şi a profesorilor diriginţi în activităţile dedicate fenomenului de violenţă;

–          Dezvoltarea preocupărilor sportive prin participarea la activităţi şi concursuri cu caracter sportiv (fotbal);

–          Monitorizarea elevilor cu  tendinţe de comportament violent;

–          Oferirea de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, atât pentru cei cu copii cu probleme de gestionare a comportamentui violent cât şi în general (activităţi de consilere în orele de întâlnire cu părinţii,lectorate,convorbiri cu consilierul psiholog al şcolii);

–          Monitorizarea elevilor cu număr mare de absenţe şi consilierea acestora pentru a nu desfăşura activităţi şi comportamente cu potenţial violent;

–          Activităţi de gestionare pe cale amiabilă a altercaţiilor ce au apărut în mediul elevilor, observându-se remedierea comportamentului;

–          Activităţi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în cadrul Programului “Şcoala altfel.Sa stii mai multe, sa fii mai bun”.

ACTIVITĂŢI DERULATE:

v  “Campionatul bunelor manieer şi al toleranţei” din cadrul proiectului “ Săptămâna antiviolenţă”;

v  “Violenţa arma celor slabi”- dezbatere;

v  “Violenţa lasă urme….şi în suflet”- concurs între clase pe tema creării unor materiale informative;

v  “Să ne consumăm energia prin sport” – campionat de fotbal;

v  “Ziua fără violenţă în şcoală”;

v  “Discriminare şi şanse egale la educaţie”;

v  “Comunicarea-cheia prevenirii violenţei în şcoală”.

ANALIZA SWOT a activităţii comisiei:

PUNCTE TARI:

–          Modalităţi de asigurare a protecţiei şi pazei unităţii de învăţământ;

–          Existenţa unei procedure şi a unui sistem de monitorizarea a intrării persoanelor străine în incinta unităţii;

–          Implicarea tuturor membrilor comisiei;

–          Implicarea consilierului educativ.

PUNCTE SLABE:

–          Legătura cu părinţii copiilor cu probleme disciplinare uşor deficitară;

–          Implicarea părinţilor în remedierea manifestărilor negative a fost sporadică;

–          ”Acoperirea” vinovaţilor pentru manifestările violente de către colectivul clasei.

AMENINŢĂRI:

–          Situaţia economico-socială precară;

–          Lipsa timpului petrecut de părinţi împreună cu copiii lor;

–          Lipsa de interes în ceea ce priveşte nevoia de educaţie.

OPORTUNITĂŢI:

–          Deschiderea comunităţii pentru sprijinirea şcolii în combaterea actelor de indisciplină: Poliţia si Politia Comunitara, Asistenţa sociala.

SOLUŢII POSIBILE DE REMEDIERE :

–          Permanentizarea legăturii între toţi factorii care au responsabilităţi în acest domeniu;

–          Aplicarea sancţiunilor prevăzute în R.O.I.;

–          Supravegherea mai atentă a elevilor în timpul pauzelor;

–          Aplicarea procedurii de învoire a elevilor;

–          Notarea fără excepţii a absenţelor în catalog.

 

DIRECTOR,                                                      RESPONSABIL COMISIE,

PROF. MIHAELA KEREKES                               PROF. MIHAELA KEREKES